Váš portál k jednotnému trhu EÚ

Váš portál k jednotnému trhu EÚ Sloboda pohybu – tovarov, služieb, kapitálu a ľudí – je základný princíp Európskej únie. Mnohí občania a mnohé podniky v Európe však stále nepoznajú svoje práva na jednotnom trhu EÚ a už vôbec nevedia, ako ich uplatňovať v inej krajine EÚ. Veľa procesov v oblasti verejných služieb sa stále realizuje v papierovej forme alebo zahŕňa časovo náročné a nákladné administratívne postupy. EÚ prijala v roku 2018 nariadenie, na základe ktoréhe zriaďuje jednotný digitálný portál na uľahčenie online prístupu k informáciám, administratívnym postupom a asistenčným službám. Tieto občania a podniky potrebujú, keď chcú pôsobiť v…


Váš portál k jednotnému trhu EÚ

Sloboda pohybu – tovarov, služieb, kapitálu a ľudí – je základný princíp Európskej únie. Mnohí občania a mnohé
podniky v Európe však stále nepoznajú svoje práva na jednotnom trhu EÚ a už vôbec nevedia, ako ich uplatňovať v
inej krajine EÚ. Veľa procesov v oblasti verejných služieb sa stále realizuje v papierovej forme alebo zahŕňa časovo
náročné a nákladné administratívne postupy.

EÚ prijala v roku 2018 nariadenie, na základe ktoréhe zriaďuje jednotný digitálný portál na uľahčenie online prístupu
k informáciám, administratívnym postupom a asistenčným službám. Tieto občania a podniky potrebujú, keď chcú
pôsobiť v inej krajine EÚ. Európska komisia a národné orgány teraz pracujú na vytvorení siete, zahrňujúcej stovky
kvalitných webových stránok a služieb. Dostupné budú z jednotného kontaktného miesta na portáli Your Europe.
Očakáva sa, že táto digitalizácia ušetrí podnikom a občanom miliardy ročne. Vaša Európa bude dopĺňať iné činnosti
EÚ na podporu občanov a podnikov na jednotnom trhu, akými sú akčný plán pre elektronickú verejnú správu,
digitálna stratégia a stratégia pre MSP na dosiahnutie udržateľnej a digitálnej Európy.

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA EÚ: AKTUÁLNY STAV A ĎALŠIE KROKY

Európska komisia, národné a miestne orgány spolupracujú na aktualizácii svojich informácií a digitalizácii procesov
a služieb na podporu jednotného digitálneho trhu.
Doteraz boli implementované:
• Your Europe v súčasnosti poskytuje prístup k množstvu praktických informácií o právach a administratívnych
postupoch pre občanov a podniky EÚ.
• Vyhľadávač asistenčných služieb, pomáha používateľom nájsť najvhodnejšie služby EÚ, alebo národné služby
poskytujúce osobné poradenstvo.
• Nástroj pre spätnú väzbu používateľov slúži na nahlasovanie problémov či prekážok, s ktorými sa používatelia
stretli pri využívaní portálu a iných online zdrojov poskytovaných EÚ a národnými orgánmi. Nástroj tak pomáha
zlepšiť kvalitu informácií a služieb.
Do roku 2023 bude Your Europe ponúkať:
• Prístup k 21 digitalizovaným postupom vo všetkých krajinách EÚ: Najdôležitejšie administratívne postupy pre
cezhraničných používateľov budú vo všetkých členských štátoch EÚ v plnej miere dostupné online s jasnými
pokynmi pre používateľov.
• Digitálne verejné služby bez hraníc: Bez ohľadu na to, kde sa v EÚ nachádzate, by ste mali mať,rovnako ako
miestni obyvatelia, prístup k potrebným online postupom akejkoľvek krajiny.
• Zásada „jedenkrát a dosť“: Používatelia budú musieť len raz predložiť dokumenty alebo údaje (napr. technický
preukaz); nebudú ich musieť znovu predkladať žiadnemu ďalšiemu orgánu, ak ich už má iný orgán v EÚ.
Cezhraničná výmena informácií znamená, že dokumenty a údaje si orgány v rôznych krajinách EÚ môžu navzájom
poskytovať.

CIEĽ KAMPANE

To, aby sa portál Your Europe stal jednotným digitálnym portálom EÚ, je možné dosiahnuť len spoločným úsilím
Európskej komisie a členských štátov. Národné a miestne orgány budú zohrávať zásadnú úlohu pri informovaní o
portáli Vaša Európa ako o dôveryhodnom zdroji informácií, pričom je potrebné zabezpečiť, aby všetky požadované
služby boli dostupné digitálne do roku 2023.

Pre viac informácií navštívte:
youreurope.eu
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_sk
grow-single-digital-gateway@ec.europa.eu